Salmon Arm, BC

  • Eden

    30 Lakeshore Dr NW, Salmon Arm